Edictes

Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9081 AJUNTAMENT DE COLERA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions de material escolar
Exercici: 2019 Bop: 220-0 Edicte: 9041 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 9/2019
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8055 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 8069 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de les bases reguladores de concessió d'ajuts escolars
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7322 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6630 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6578 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte referent al règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6577 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i delegació d'atribucions
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5876 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte sobre delegació de funcions
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5402 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Colera a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 17100352142019)