Edictes

Exercici: 2021 Bop: 14-0 Edicte: 314 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del Projecte de millora de la xarxa d'evaquació d'aigües pluvials
Exercici: 2021 Bop: 13-0 Edicte: 302 AJUNTAMENT DE COLERA - Informació pública del projecte de soterrament de creuaments de les xarxes de BT i telecomunicacions del casc urbà de Colera
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10202 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Exercici: 2021 Bop: 2-0 Edicte: 10198 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9844 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9843 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9790 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 13, reguladora de les taxes per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9494 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9321 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de la taxa per a l'aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 9115 AJUNTAMENT DE COLERA - Extracte de l'acord de Ple de 13 d'octubre de 2020 de l'Ajuntament de Colera, de convocatòria de subvenció de material escolar (Convocatòria BDNS 536443)