Edictes

Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7322 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6630 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 6/2019
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6578 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte referent al règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6577 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i delegació d'atribucions
Exercici: 2019 Bop: 142-0 Edicte: 5876 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte sobre delegació de funcions
Exercici: 2019 Bop: 134-0 Edicte: 5402 DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES Serveis Territorials a Girona Resolució per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Colera a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants (codi de conveni núm. 17100352142019)
Exercici: 2019 Bop: 112-0 Edicte: 4612 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4379 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2908 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 76-0 Edicte: 2901 AJUNTAMENT DE COLERA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit