Edictes

Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4671 AJUNTAMENT DE COLERA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4666 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació
Exercici: 2022 Bop: 101-0 Edicte: 4415 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 85-0 Edicte: 3772 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació de l'expedient d'alienació d'un bé immoble municipal
Exercici: 2022 Bop: 80-0 Edicte: 3426 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 70-0 Edicte: 2983 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació del plec de clàusules del concurs per a l'atorgament d'autoritzacions per a l'explotació dels serveis de temporada a emplaçar en la zona de domini públic marítim-terrestre del terme municipal de Colera, temporades 2022-2025
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2841 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva de la memoria valorada d'obres de millora del paviment carrer Murtra
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2782 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del Projecte d'obres de millora de la xarxa d'aigua
Exercici: 2022 Bop: 68-0 Edicte: 2781 AJUNTAMENT DE COLERA - Aprovació definitiva del Projecte de reforma de les voreres del carrer Murtra
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1464 CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA - Conveni de col·laboració entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament de Cadaqués d'execució parcial del conveni entre els Ajuntaments de Castelló d'Empúries, Roses, Cadaqués, El Port de la Selva, La Selva de Mar, Llançà, Colera i el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, per l'establiment d'una xarxa bàsica supramunicipal d'abastament d'aigua en alta en l'àmbit de la costa brava nord