Planejament en tràmits

Exp. 5/17

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Parcial d’Ordenació de la Rovellada de Colera, en la zona d’equipaments.


Exp. 4/17

Aprovació inicial de la modificació puntual del Text Refós del PGOU de Colera, en l’ambit de la zona d’equipaments comunitaris esportius i recreatius.